Skip to content

Preguntes i respostes

Traballadores

Què és un contracte de treball?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual aquest s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l’ocupador i sota la seva direcció, a canvi d'una retribució.

Té el mateix valor el contracte escrit i verbal?

Sí, però només es pot realitzar contracte verbal si és inferior a 4 setmanes. Durant aquest període qualsevol de les dues parts poden reclamar que és formalitzi per escrit.

Per a què serveix estar donat d’alta a la Seguretat Social?

El fet d’estar donat d’alta a la seguretat social et dona certs drets:

 1. El subsidi per incapacitat temporal en cas de malaltia comuna o accident no laboral. S'abonarà a partir del novè dia de la baixa, estant a càrrec de l'ocupador l'abonament de la prestació des del dia quart al vuitè, ambdós inclosos.
 2. En cas d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball o malaltia professional. El subsidi serà el 75% de la base reguladora i es cobrarà des del dia següent al de la baixa.
 3. No es té dret a la prestació per desocupació.
 4. Dret a la jubilació.
 5. Permís de maternitat.
 6. Dret a assistència sanitària.

Altres drets/ informació general.

 1. El període de prova no pot superar els 2 mesos.
 2. Hi ha regles especials que assegurin les condicions de seguretat i salut durant el Treball.
 3. La jornada màxima legal serà també de 40 hores a la setmana, però es pot pactar a més temps de presència a la casa. La durada i el pagament d'aquests temps s'han d'acordar entre l'empleat i el cap de família, i no podran superar les 20 hores setmanals.
 4. Descans entre jornada de 12 hores.
 5. L'empleat de llar intern té 2 hores diàries per menjar, però aquestes dues hores no es compten com a temps de treball efectiu.
 6. Es té dret a 30 dies de vacances, que es poden dividir en 2 o més períodes, però un d'aquests períodes ha de ser com a mínim de 15 dies consecutius. El temps de gaudir aquestes vacances s'ha de pactar, i si no s'arriba a un acord, 15 dies els decideix qui contracta i 15 dies el treballador.

Qui paga la quota de la seguretat social?

Correspon a l’ocupador el pagament de la quota de la Seguretat Social. Si el contracte és inferior a 60 hores mensuals el treballador pot acordar amb l’ocupador que realitzi ell mateix la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades, però el pagament de la quota correspon a l’ocupador (s’allibera de l’obligació formal dels tràmits).

Em puc donar d’alta a la seguretat social com a autònoma?

No, el servei de la llar familiar es tracta d’una relació laboral especial i els autònoms no estan inclosos en el RD 1620/2011.

Puc estar donada d’alta amb un ocupador i treballar a diferents habitatges?

No. Quan un/a treballador/a de la llar treballa en diverses llars familiars, cadascuna d'aquestes relacions laborals es tracta per separat i ha de donar lloc a diferents contractes i a un alta nova per cada ocupador.

Què significa salari en espècie?

El salari en espècie pot ser per allotjament o manutenció. No pot ser superior al 30% del salari i com ha mínim s’ha de garantir el pagament en metàl·lic del SMI.

Quan haig de cobrar a les pagues extraordinàries?

La quantia serà la que acordin les parts. Com a mínim s’ha de garantir el pagament en metàl·lic de la quantia del SMI en còmput anual. El pagament de les pagues extraordinàries no pot ser inferior al salari ordinari i s’han de pagar com a màxim en els 4 mesos següents.

Què significa que em prorrategen les pagues extres?

Fa referència al concepte de com es divideixen les dues pagues addicionals al sou mensual (extres) que ha de rebre tot treballador per compte d'altri per llei. Mitjançant el prorrateig es reparteixen aquestes dues pagues entre els dotze mesos de l'any i s'afegeixen aquestes quantitats a la nòmina.

Quantes vacances em corresponen?

30 dies naturals.

Com es pacten les vacances?

Els 30 dies naturals es poden fraccionar en dos o mes períodes, al menys un d’ells de 15 dies naturals consecutius. S’acordarà entre les parts, en defecte de pacte, 15 dies els fixarà l’ocupador i la resta el treballador.

Puc acumular les vacances?

No està previst aquesta possibilitat.

Si treballo per hores, tinc dret a cobrar pagues extres i vacances?

En els treballador de la llar que treballin per hores les pagues extres i les vacances estaran incloses en el salari.

Què és la liquidació o quitança?

La liquidació/quitança (document) és una proposta de liquidació de les quantitats degudes entre l'ocupador i el treballador, i es realitza en finalitzar la relació laboral entre tots dos.

Aquest document recull, d'una banda, la conformitat d'ambdues parts per extingir el contracte de mutu acord i també un saldo de comptes amb un desglossament dels conceptes i quantitats que es liquiden.

Si vull deixar la feina, amb quan de temps haig d’avisar a la família?

El període de preavís no haurà de ser respectat per l'empleada de la llar si no ho contempla el contracte. El temps de preavís no pot ser superior a 7 dies.

Amb quan de temps m’han d’avisar si m’acomiaden?

La comunicació de la extinció de la relació laboral si la prestació de serveis ha superat l’any haurà de ser de 20 dies. Si la prestació de serveis és inferior a l’any l’avís és de 7 dies.

Què es el període de prova i quan temps ha de durar?

El treballador té els drets i les obligacions corresponents al lloc de treball que exerceixi durant aquest període de prova. Transcorregut el període de prova sense que s’hagi produït el desistiment, el contracte produeix plens efectes. El període de prova no pot ser superior als 2 mesos.

Contractadores

Quant em costarà la Seguretat Social? Ho he de pagar tot jo?

L'any 2018, el tipus de cotització per contingències comunes serà el 27,40%, sent el 22,85% a càrrec de l'ocupador i el 4,55% a càrrec de l'empleat. Per a la cotització per contingències professionals s'aplicarà el 1,10%, a càrrec exclusiu de l'ocupador.

En el següent link podem consultar les cotitzacions corresponent tenint en compte els trams, retribucions mensuals i bases de cotització.

http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/segsocial/

Quins tràmits he de fer per donar d’alta una treballadora?

La sol·licitud d'alta s'ha de presentar a l’inici de l'activitat laboral. La sol·licitud es realitza en una oficina de la TGSS on haurem d'aportar:

 • El DNI, NIE o passaport de l'ocupador i del treballador.
 • El contracte de treball.
 • Els impresos d'alta a la Seguretat Social.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ofereix a la seva pàgina web models de contractes que ens poden servir i que cobreixen totes les modalitats disponibles.

D'altra banda, al web de la Seguretat Social està disponible l'imprès d'alta.

Cal tenir en compte que si és la primera vegada que contractem a un empleat de llar haurem de presentar també el de sol·licitud de codi de cotització. Es tracta d'un codi que ens identifica com a empresaris i que haurem de demanar només en cas de no disposar del codi amb anterioritat. A més, en el cas que el treballador no disposi de número d’ afiliació a la Seguretat Social, caldria gestionar-li.

Cal que vagi a una gestoria?

Es voluntat de l’ocupador si vol que el tràmit es realitzi a través de la gestoria.

Com hauré de fer els pagaments de les quotes?

El responsable de l'ingrés de les quotes és l'ocupador, d'acord amb la normativa establerta en el règim general de la Seguretat Social. El procediment d'ingrés de quotes es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

Transcorregut el termini reglamentari establert per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés de les mateixes i sense perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els següents recàrrecs:

Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.

Els interessos de demora es meriten a partir del dia següent al del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles un cop transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat estableixi un de diferent. Per a l'any 2018, el 3,75 per cent.

Fer un alta de Seg. Social tindrà repercussions a la meva declaració de Renda, m’afectarà a possibles prestacions que estigui rebent, tindré alguna mena de bonificació o desgravació?

Durant l'any 2018, de conformitat amb el que estableix l'Ordre ESS / 55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia salarial i formació professional per a l'exercici 2018, serà aplicable una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al Règim General a un empleat de llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagués figurat en alta en el Règim Especial d'Empleats de Llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre del 2011. Aquesta reducció de quotes s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45 per cent per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis que consisteixin exclusivament en la cura o atenció dels membres d'aquesta família nombrosa o dels qui convisquin en el domicili d’aquesta, i que els dos ascendents o l'ascendent, en cas de família monoparental, exerceixi una activitat professional per compte d'altri o propi fora de la llar o estiguin incapacitats per treballar. Quan la família nombrosa sigui de categoria especial no caldrà que els dos progenitors desenvolupin qualsevol activitat retribuïda fora de la llar. Només es reconeixerà aquesta bonificació a un sol cuidador per unitat familiar. En el cas dels treballadors que prestin els seus serveis menys de 60 hores mensuals per ocupador i hagin assumit el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació, quedaran exclosos dels beneficis d'aquests incentius.

La treballadora diu que ja està coberta perquè es paga els autònoms, ja treballa a d’altres cases on l’han donada d’alta, o que treballa el seu marit, amb això quedo jo cobert?

No, el servei de la llar familiar es tracta d’una relació laboral especial i els autònoms no es troben inclosos en el RD 1620/2011.

No. Quan un/a treballador/a de la llar treballa en diverses llars familiars, cadascuna d'aquestes relacions laborals es tracta per separat i ha de donar lloc a diferents contractes i a un alta nova per cada ocupador.

Si no la dono d’alta i li pago una mútua privada ja n’hi ha prou?

No, s’haurà de donar d’alta a la seguretat social. En el cas que es produeixi una baixa per malaltia a partir del novè dia de baixa serà abonat per la seguretat social o per la mútua escollida en el moment de l’alta.

Diuen que amb una reforma que van fer van tornar a deixar que la treballadora es doni d’alta ella sola, si només treballa unes poques hores a la setmana, es cert?

Si el contracte és inferior a 60 hores mensuals, el treballador i si s’acorda amb l’ocupador, podran formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades. El pagament de la quota continua corresponent a l’ocupador (se l’allibera de l’obligació formal dels tràmits).

D’on trec els formularis per fer l’alta?

Els documents es poden descarregar en el següent link: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/TA2S0138/index.htm

Hauran de presentar en qualsevol administració de la Seguretat Social, els models TA6 oTA7 per a la sol·licitud del codi de compte de cotització i el model TA 2S-0138 per sol·licitar l'alta o la baixa dels treballadors.

Important consultar el següent enllaç on apareixen tots els documents relacionats amb la relació especial dels empleats de la llar. http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos

A on he d’anar per tramitar l’alta? Quins papers hauré de portar?

L’alta s’ha de tramitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el següent PDF es pot consultar com donar d’alta i altres possibles variacions per internet http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/223969.pdf

La documentació és la següent: la sol·licitud d'alta s'ha de presentar amb antelació al començament de l'activitat laboral. La sol·licitud es realitza en una oficina de la TGSS on haurem d'aportar:

 • El DNI, NIE o passaport de l'ocupador i del treballador.
 • El contracte de treball.
 • Els impresos d'alta a la Seguretat Social. (model TA 2S-0138) i model TA6 oTA7 per a la sol·licitud del codi de compte de cotització.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ofereix a la seva pàgina web models de contractes que ens poden servir i que cobreixen totes les modalitats disponibles: a temps complet, parcial, indefinit, etc.

Cal tenir en compte que si és la primera vegada que contractem a un empleat de llar haurem de presentar també el document de sol·licitud de codi de cotització. Es tracta d'un codi que ens identifica com a empresaris i que haurem de demanar només en cas de no haver-ho obtingut amb anterioritat.

A més, en el cas que el treballador no disposi de número d ‘afiliació a la Seguretat Social, caldria gestionar.

Tinc una noia treballant sense donar d’alta, com m’ho he de fer per fer-li contracte? Quant em costarà tot plegat?

Resposta a la pregunta 12 i a la pregunta 1.

Com es fa un contracte de Treball de la Llar? On trobo els models?

Què hi hem de posar?

El contracte ha d’incloure: salari, durada, jornada, distribució del temps de presència, vacances, prestacions de la Seguretat Social, sistema de retribució i règim de pernoctacions.

Cal fer contracte escrit? Hi ha gent que diu que amb un contracte verbal ja n’hi ha prou.

El contracte ha de ser per escrit si és superior a 4 setmanes. Només podrà ser verbal si és inferior a aquest període. Durant aquest període, qualsevol de les dues parts pot reclamar que és formalitzi per escrit.

A partir de quantes hores a la setmana he de fer el contracte?

Sempre s’ha de realitzar contracte.

A partir de quina durada en el temps he de fer contracte? Per una feina d’un sol dia he de fer contracte?

Sempre s’ha de realitzar contracte.

Quina llei regula això? On la puc trobar?

Està regulat al RD 1620/2011, de 14 de novembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Es pot trobar al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Vull fer-li contracte a la persona que tinc “treballant” a casa, o a algú que m’ha semblat que pot fer bé la feina, però no té papers, puc fer-ho? Ara diu que té residència però no te permís de treball, això canvia la cosa?

No, abans de donar alta a la seguretat social i fer un contracte de treball hauria de regularitzar la seva situació. En el moment que disposi d’una resolució favorable per part de l’Oficina d’Estrangeria podrà donar-se d’alta a la Seguretat Social.

Si només disposa d’una autorització de residència haurà de sol·licitar una autorització de Treball. És un tràmit que es realitza amb la Subdirecció General d’Autoritzacions de Treball (Generalitat de Catalunya) i pot consultar tota la documentació en el següent link: http://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/modificacio_resi_treball_compte_altri/mod08a/

Com m’ho faig per “arreglar-li els papers” a algú que podria fer bé la feina que necessito? Què és això de l’oferta per a l’arrelament?

L’arrelament social és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podrà concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya i, o bé tinguin vincles familiars a Espanya o estiguin integrats socialment. És un tràmit estatal i es pot trobar la informació al següent link: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja036/index.html

L’oferta de treball haurà de ser de 40h setmanals.

També s'admet la presentació de diversos contractes en una mateixa ocupació, treballant simultàniament per a més d'un ocupador, tots de durada mínima d'un any i la suma ha de representar una jornada setmanal no inferior a 30 hores en còmput global.

L’ocupador haurà d'acreditar, una vegada descomptat el pagament del salari convingut, el 100% de l'IPREM si no hi ha familiars a càrrec seu.

Si la unitat familiar inclou dos membres el 200%. Si la unitat familiar inclou més de dues persones, s'haurà de sumar a la quantitat anterior el 50% de l'IPREM per cada membre addicional.

Si tinc algú contractat i es posa malalt, com funciona el tema de les baixes? Com es tramita? He de seguir pagant la cotització de qui està de baixa?

El subsidi per incapacitat temporal en cas de malaltia comú o accident no laboral s’abona a partir del dia 9 per part de la seguretat social, estant a càrrec de l’ocupador l’abonament des del dia 4 al dia 8, ambdós inclosos. Els 3 primers dies a càrrec del treballador.

Si la meva treballadora té una criatura, té dret a permís de maternitat?

Sí, tenen dret a 16 setmanes de permís de maternitat remunerades, 6 de les quals cal gaudir després del part. Durant aquest període es cobra el 100% de la base de cotització.

La treballadora té dret a l’assistència sanitària?

Sí, disposa de dret a l’assistència sanitària.

M’han dit que les treballadores no tenen dret a la jubilació, això és cert?

Les empleades de la llar sí disposen de dret a jubilació.

M’han dit que les treballadores de la llar no tenen dret a l’atur, això és cert? (I ara... per què? Això és injust!! Doncs jo bé que he de pagar la quota cada mes, i no és petita... etc...etc...).

Les treballadores de la llar no tenen dret a l’atur perquè no cotitzen a la Seguretat Social per aquesta qüestió.

Necessito atenció a casa les 24 hores els set dies de la setmana, puc contractar algú que es quedi a viure i m’ho faci tot?

El règim de pernocta és el pacte que ocupador i treballador domèstic intern realitzen, establint l'horari i la compensació econòmica pel fet de dormir a l'habitatge en què es treballa. És a dir, això es refereix a l'empleada de la llar interna que presta serveis durant el dia, dorm a l'habitatge com a part de les obligacions del seu contracte com a empleat/da de la llar. El règim de pernocta ha de respectar alguns límits: no pot obligar-se a l'empleat de la llar intern a estar a l'habitatge abans de les deu de la nit, no se li pot demanar que realitzi cap tasca i ha de tenir dret a romandre a la seva habitació, llevat urgència justificada.

Qualsevol règim de pernocta que no respecti aquests límits establerts en la legislació, formarà part de la jornada de treball o del temps de presència, i com a tal s’haurà de retribuir, passant a formar part del salari de la treballadora del llar.

S’haurà de respectar un temps de descans de 12 hores entre jornada i jornada.

Què és això de les hores de presència? Descansos..., quins descansos?

Temps de treball i temps de presència són conceptes diferents, referint-se el primer al temps de treball efectiu i el segon al temps en què el treballador està a disposició de l'ocupador sense realitzar treball efectiu (exemple: obrir la porta, agafar el telèfon).

La durada serà el que s'acordi entre l'ocupador i l'empleat de llar, no podent excedir de 20 hores setmanals de mitjana al mes. Els temps de presència hauran de ser degudament compensats d'acord amb el pactat entre l'ocupador i l'empleat/da de llar. La retribució no podrà ser inferior a la que s'aboni per les hores ordinàries.

El descans setmanal és de 36h consecutives que comprèn, com a regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

La mateixa persona que treballa de dia, pot treballar de nit?

No, s’ha de respectar un temps de descans de 12 hores entre jornada i jornada. En el cas de tractar-se de treballadors interns es poden reduir fins a 10 hores, compensant la resta fins a 12 hores en períodes de 4 setmanes.

L’hi he de preparar una habitació perquè s’hi estigui?

Sí, el treballador/a en el cas de residir en el domicili haurà de disposar de la seva habitació.

Com ho poso tot això en un contracte? Què em costarà això?

Aquestes situacions hauran d’estar previstes en el contracte de treball. En els models contractuals indicats anteriorment trobem de manera expressa el pactes d’aquestes circumstàncies.

Què passa amb els dies festius? La treballadora no vindrà a casa i cobrarà igual?

Té dret a gaudir dels dies festius al igual que qualsevol altre treballador i cobrarà igual.

Quants festius hi ha cada any? Quins són els d’enguany?

14 dies festius, dos locals. A Barcelona són els següents:

 • E 1 de gener, dilluns (Cap d'Any)
 • E 6 de gener, dissabte (Reis)
 • E 30 de març, divendres (Divendres Sant)
 • A 2 d'abril, dilluns (Dilluns de Pasqua Florida)
 • E 1 de maig, dimarts (Festa del treball)
 • L 21 de maig, dilluns (Pasqua Granada)
 • E 15 d'agost, dimecres (l'Assumpció de la Verge)
 • A 11 de setembre, dimarts (Diada Nacional de Catalunya)
 • L 24 de setembre, dilluns (Mare de Déu de la Mercè)
 • E 12 d'octubre, divendres (Festa Nacional d'Espanya)
 • E 1 de novembre, dijous (Tots Sants)
 • E 6 de desembre, dijous (Dia de la Constitució)
 • E 8 de desembre, dissabte (la Immaculada)
 • E 25 de desembre, dimarts (Nadal)
 • A 26 de desembre, dimecres (Sant Esteve).

(E) estatal, (A) autonòmic, (L) local.

Té dret a permisos? Quins? En quines condicions?

 1. La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presència, a disposició de l'ocupador, que es puguin acordar entre les parts.
 2. Els temps de presència seran objecte de retribució o compensació en els termes que les parts acordin, i no podrà excedir de 20 hores setmanals de mitjana en un període d'un mes, llevat que les parts convinguin en la seva compensació per períodes equivalents de descans. La seva retribució no serà a la corresponent a les hores ordinàries.
 3. Entre el final d'una jornada i l'inici de la següent hi ha d'haver un descans mínim de dotze hores, podent reduir a deu en el cas de l'empleat de llar intern compensant la resta fins a dotze hores en períodes de fins a quatre setmanes.
 4. L'empleat intern disposarà almenys de dues hores diàries per als menjars principals. Aquest temps no computa com a temps de treball, sinó de descans.
 5. El descans setmanal serà de trenta-sis hores consecutives que comprendran, com a regla general, la tarda de dissabte o el matí de dilluns i diumenge complet.
 6. El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals que podran fraccionar-se en dos o més períodes, si bé almenys un d'ells serà com a mínim de quinze dies consecutius. En defecte de pacte sobre els períodes de vacances, quinze dies podran fixar-se per l'empresari, d'acord amb les necessitats familiars i la resta es triarà lliurement per l'empleat. Aquestes dates han de ser conegudes amb dos mesos d'antelació a l'inici del seu gaudi.
 7. Durant el període o períodes de vacances, l'empleat de llar no està obligat a residir al domicili familiar o al lloc a on es desplaci la família o algun dels seus membres.
 8. El treballador té dret a gaudir de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.

La resta de drets i permisos es van resolent amb les preguntes formulades.

La treballadora té dret a vacances? Quants dies? He de pagar-li igual el sou i la Seg. Social encara que contracti una altra per suplir-la? Li he de fer contracte i alta a la suplent?

Sí, té dret a 30 dies naturals. Els 30 dies naturals es poden fraccionar en dos o més períodes, almenys un d’ells de 15 dies naturals consecutius. S’acordarà entre les parts, en defecte de pacte, 15 dies els fixarà l’ocupador i la resta el treballador. Les vacances són remunerades. En el cas que es vulgui contractar un/a altre/a treballador/a durant aquest període, s’haurà de realitzar el contracte i l’alta a la Seguretat Social.

Quant li he de pagar a la treballadora? On trobo les Taules Salarials del Conveni? Com que no hi ha Conveni? ...i això?

Es garanteix, com a mínim, el pagament en metàl·lic del salari mínim interprofessional (735.90 Euros/mes) en còmput anual, per sota de la quantia no serà possible realitzar cap descompte per salari en espècie (manutenció o allotjament). Quan hi hagi salari en espècie aquest no podrà superar el 30 per cent de les percepcions salarials.

Li he de fer nòmines cada mes? Torbaré models per fer-les? He de contractar una gestoria per fer-ho?

S'ha de fer el lliurament mensual al treballador d'un rebut de salaris en els termes acordats per les parts. El model es pot trobar en el següent link: http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/MODELO_NxMINA_SERVICIO_HOGAR_FAMILIAR_2017.pdf

Li he de fer retenció de l’IRPF a la treballadora? Li he de descomptar la seva part de quota de Seg. Social? He de tornar a ingressar el que li he descomptat?

Tenint en compte la resolució vinculant de la Direcció General de Tributs V0248-12 de 6 de febrer de 2012, “no procederá la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo que el consultante satisfaga a su empleado del hogar, por lo que evidentemente— aquél queda al margen de las obligaciones formales y materiales que la normativa establece para los obligados a retener o ingresar a cuenta”.

Això no significa que l’empleat de la llar estigui exempt de realitzar la declaració de la renta.

He de pagar Pagues Extres? Diu la meva veïna que ella paga mitges pagues, que sempre ho ha fet així, és això legal?

Les hores extres han de ser remunerades. No poden superar les 80h anuals. La compensació no pot ser inferior al salari ordinari i s’han de pagar com a màxim en els 4 mesos.

Com he pagar les hores extres?

La compensació no pot ser inferior al salari ordinari i s’han de pagar com a màxim en els 4 mesos següents.

Li puc descomptar la despesa de menjar i dormir a casa?

Les retribucions del servei domèstic s'ha de garantir, com a mínim, el pagament en metàl·lic del salari mínim interprofessional en còmput anual.

Per sota d'aquesta quantia no serà possible realitzar cap descompte, ni tan sols en concepte de salari en espècie, sigui per manutenció o per allotjament. Igualment, i en el cas d'existir salari en espècie aquest no podrà superar el 30 per cent de les percepcions salarials.

Quines tasques entren dins de la Llei de Treball de la Llar?

L'objecte d'aquesta relació laboral especial són els serveis o activitats prestats per a la llar familiar, i pot tenir qualsevol de les modalitats de les tasques domèstiques, així com la direcció o cura de la llar en el seu conjunt o d'algunes de les seves parts, la cura o atenció dels membres de la família o de les persones que formen part de l'àmbit domèstic o familiar, i altres treballs que es desenvolupin formant part del conjunt de tasques domèstiques, com ara els de guarderia, jardineria, conducció de vehicles i altres anàlegs.

Hi ha un límit de tasques que li pugui encarregar?

No pot ser objecte de relació laboral de treballador de la llar qualsevol tasca diferent descrita a la pregunta anterior.

Vull contractar algú per la neteja de l’escala, entra dins de la Llei de Treball de la Llar?

No, no es tracta de l’àmbit de la llar familiar.

Necessito que em facin factura per acreditar el pagament, li puc demanar a la Treballadora de la Llar que m’ho faci?

Es tracta d’una relació laboral de confiança i en cap cas aquest RD regula la relació amb autònoms.

Això del Treball de la Llar entra dins del que anomenen la Llei de Dependència que m’està tramitant l’assistenta?

No, les relacions dels cuidadors professionals consistents en l’atenció prestada en situació de dependència no estan regulats en aquest RD.

Puc acabar la feina en el moment que jo vulgui? Hi ha uns motius concrets per fer-ho?

La comunicació de l’extinció de la relació laboral, si la prestació de serveis ha superat un any, haurà de ser de 20 dies. Si la prestació de serveis és inferior a un any l’avís és de 7 dies.

El període de preavís no haurà de ser respectat per l'empleada de la llar sinó ho contempla el contracte. El temps de preavís que no pot ser superior a 7 dies.

Com ho he de fer per acabar la relació laboral amb la treballadora? Quins papers he d’omplir?

Haurà de fer un comunicat per escrit en el qual hi consti de manera clara i inequívoca la voluntat de l’ocupador de donar per finalitzada la relació laboral. L’ocupador podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent. Es presumeix que l’ocupador ha optat per l’acomiadament del treballador i no el desistiment quan es produeixi incompliment en la forma escrita o bé, no es posi a disposició del treballador la indemnització establerta.

Quan s’acaba la feina li he pagar indemnització?

Sí, una indemnització que s’ha d’abonar en metàl·lic, en quantia equivalent al salari corresponent a 12 dies naturals per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats.

En el següent link hi ha una taula d’equivalència salarial per a la indemnització. http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/preguntas-frecuentes/extincion-contrato/tabla-indemnizacion-desistimiento.pdf

Quan s’acaba la feina he de pagar la liquidació de pagues extres i vacances? Com ho calculo?

Sí. Un cop finalitzada la relació laboral s’ha de fer el pagament de la liquidació/quitança.

Per realitzar el càlcul de la liquidació en l'extinció del contracte, el treballador ha de partir del seu salari brut.

L'art. 49.2 de l'Estatut dels Treballadors estableix l'obligació per l’ocupador de, en ocasió de l'extinció del contracte, en comunicar als treballadors la denúncia o, si escau, el preavís de l'extinció d’aquest, acompanyar una proposta del document de liquidació de les quantitats degudes. És el que es denomina rebut de saldo i quitança. És a dir, en extingir-se la relació laboral pot passar que quedin obligacions pendents entre ocupador i treballador.

Per poder realitzar el càlcul es necessita:

 1. Els salaris de l'últim període.
 2. La part proporcional de les gratificacions extraordinàries pendents de venciment.
 3. Les vacances no gaudides. En els supòsits d'extinció del contracte, poden donar-se diverses circumstàncies: a)- Que estiguessin gaudides en el moment de produir-se l'extinció de la relació laboral, amb el que seria el treballador el deutor de la quantificació dels dies gaudits per sobre dels meritats en proporció al temps treballat. b)- Que s'haguessin gaudit només el temps corresponent, no existint en aquest cas crèdit a favor ni de l'empresari ni del treballador. c)- Que no s'hagin gaudit pel temps degut.
 4. Les quantitats corresponents a conceptes que habitualment s'abonen amb retard per requerir càlculs que no poden fer-se anticipadament, com són les primes de productivitat o les hores extraordinàries.
 5. I totes les quantitats pendents de pagament per qualsevol motiu.

Què passa si la treballadora es fa mal mentre fa feina a casa?

Tindrà dret a la baixa per incapacitat temporal derivada d’accident laboral o malaltia professional. El subsidi serà el 75% de la base reguladora i es cobrarà des de l’endemà a la baixa.

Em diu que no vol fer servir segons quins productes perquè són agressius o que necessita segons quines eines per fer la feina, li he de fer cas? Jo sempre ho he fet així.

L'ocupador està obligat a tenir cura que la feina de l'empleat de llar es realitzi en les degudes condicions de seguretat i salut, per la qual cosa adoptarà mesures eficaces, tenint degudament en compte les característiques específiques del treball domèstic. L'incompliment greu d'aquestes obligacions serà causa justa de dimissió de l'empleat.

Qüestions afegides que poden ser d’utilitat:

1: Càlcul del cost a l’ocupador. En el següent link es pot fer un càlcul aproximat del cost de contractar un/a empleat/da de la llar: https://www.ocu.org/dinero/trabajo-paro/calculadora/empleados-del-hogar

2: Reactivació de la reducció de cotitzacions d’empleats de la llar 1/9/2017: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12400-reduccion-de-cotizaciones-de-empleados-de-hogar-desde-el-1-de-septiembre