La xarxa

Ens dediquem a dur a terme accions de treball en Xarxa per la professionalització i millora de les condicions laborals al sector del TREBALL DE LA LLAR I FEINES DE CURA A DOMICILI.

Fem una triple tasca:

 1. Coordinació entre les entitats membres, que fem incidencia directa al mercat, orientada a assolir estratègies i eines comunes que facilitin una contractació justa
 2. Formació, assessorament i empoderament tant de les treballadores i treballadors com de les famílies contractadores de serveis, mitjançant l’acció coordinada de les entitats membres.
 3. Accions de participació i incidència pública per fer arribar a la societat i a les administracions la necessitat de treballar per a la professionalització i millora de les condicions del sector.

ANTECEDENTS (Història)

L'àmbit laboral del Treball de la Llar i les feines de cura a domicili ha sigut tradicionalment un espai feminitzat, altament precaritzat, que alhora actuava com a nínxol natural d’ocupació per a la població nouvinguda i s’ha anat consolidant com un terreny pseudolaboral que pateix d’un enquistat menysteniment social. Les treballadores que s'hi han dedicat sovint han abordat la feina com una mena d'infraocupació, els contractadors no s’han preocupat prou per vigilar que s’acomplissin les exigències de la normativa laboral -sovint la desconeixien-, i tradicionalment, al nostre teixit associatiu, moltes entitats d'inserció i el mateix moviment feminista, han tendit a tancar-se a l'abordatge del tema per considerar que el que calia era buscar altres sortides deixant de banda aquesta.

Tot i així són diversos els serveis que des de fa temps treballem per la dignificació i la professionalització del sector. I al llarg del temps, hem pogut comprovar que per a les treballadores aquest àmbit, ben orientat, pot ser un espai d’oportunitat laboral vàlid, i que es pot treballar en la línia de la incorporació dels homes. Hem verificat l’experiència de la complicitat dels contractadors/es que, un cop informats, volen professionalitzar el sector. I hem comprovat que no estàvem soles en la tasca. Per això ens hem organitzat en una Xarxa per tal de dur a terme una tasca conjunta, en la línia de la feina que estan fent les entitats socials a nivell de l'Estat Espanyol, amb l’horitzó d’una millora en les condicions del sector.

Des de finals de 2006, la Coordinadora ANEM PER FEINA ha dinamitzat i gestionat un seguit de trobades entre les entitats implicades, per tal de dur a terme una tasca de coneixement mutu, posada en comú d’expectatives i problemes detectats, elaboració de material de difusió i unificació de criteris en les tasques de conscienciació per a la professionalització i dignificació del sector que ha cristal·litzat en la constitució de la Xarxa Treball de la Llar Just.

En el present la Xarxa vol fer un esforç de major incidencia pública per confluir amb les dinàmiques que des de les administracions, el teixit associatiu i les institucions acadèmiques, s’estan generant en la línia del reconeixement de les feines de cura i la seva centralitat social de cara a una acció transformadora de la realitat del sector. Aportem la nostra experiència en la tasca d’incidència directa al mercat regit pel marc jurídic del Treball de la Llar i les propostes de canvi que des d’aquest espai es puguin generar.

LÍNIES DE TREBALL (Objectius)

 1. TREBALL EN XARXA.

  1. Fomentar el coneixement i la coordinació entre les entitats membres de la Xarxa i mantenir-se obertes a la inclusió de noves entitats que hi treballin.
  2. Constituir-se com un espai d’intercanvi d’experiències.
  3. Posar en comú expectatives i inquietuds.
  4. Consensuar iniciatives d’intervenció amb les treballadores i el mercat.
  5. Consensuar iniciatives de conscienciació al públic en general.
 2. ACCIONS D’INCIDÈNCIA DIRECTA AL MERCAT DE SERVEIS DE CURA.

  1. Posar en comú i coordinar els esforços de capacitació i empoderament de les treballadores i treballadors per part de les entitats membres.
  2. Posar en comú i coordinar la tasca de conscienciació de les famílies contractadores respecte de la professionalitat de la feina domèstica o de cura de persones a domicili i la necessitat de complir amb els mínims legals.
  3. Elaborar i difondre materials per a la conscienciació de les treballadores i treballadors del sector i els contractadors.
  4. Presentar uns stàndars comuns a les famílies respecte de les condicions de contractació: consensuar tarifes mínimes, model de contracte, etc...
 3. ACCIONS D’INCIDÈNCIA PÚBLICA MITJANÇANT LA DIFUSIÓ I LA CONSCIENCIACIÓ.

  1. Generar un espai per a la posada en comú i coordinació dels esforços que fan les entitats integrants de la Xarxa respecte de la difusió i conscienciació de cara a la necessitat de professionalitzar el sector.
  2. Dur a terme accions de interrelació amb altres entitats i serveis que treballen en el sector, en especial associacions de treballadores de l’àmbit de cures i amb les administracions públiques i serveis amb incidència al sector.
  3. Fer difusió pública del discurs resultant en la línia de conscienciar respecte de la necessitat de professionalitzar i treballar per la millora de condicions al sector.